บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรสำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรสำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรสำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มเพื่อใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้

โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มเพื่อใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้

โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มเพื่อใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้

กรอกแบบฟอร์ม
 

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หากท่านไม่ได้กรอกแบบฟอร์มภายในวันที่ 15/12/2561 จะถือว่าไม่ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยและนำส่งข้อมูลต่อกรมสรรพากร ซึ่งอาจทำให้ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้

หากท่านไม่ได้กรอกแบบฟอร์มภายในวันที่ 15/12/2561 จะถือว่าไม่ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยและนำส่งข้อมูลต่อกรมสรรพากร ซึ่งอาจทำให้ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้

หากท่านไม่ได้กรอกแบบฟอร์มภายในวันที่ 15/12/2561 จะถือว่าไม่ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยและนำส่งข้อมูลต่อกรมสรรพากร ซึ่งอาจทำให้ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283 หรืออีเมล CustomerCare.THLife@Chubb.com

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283 หรืออีเมล CustomerCare.THLife@Chubb.com

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283 หรืออีเมล CustomerCare.THLife@Chubb.com